Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN khu vực Khánh Hoà gặp mặt thường niên năm 2023

 Ngày 22/102023 Hội đồng họ Đỗ (Đậu) VN khu vực Khánh Hoà tổ chức gặp mặt thường niên năm 2023. Đây là lần gặp mặt có thể nói là quan trọng nhất trong những năm vừa qua, ngoài việc đánh giá hoạt động trong năm , mừng thọ các cụ cao niên, phát thưởng các cháu HS, SV có thành tích trong năm học 2022-3023. Tại lần gặp mặt này Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Khánh Hoà còn thông qua sáng sách BCH của Hội đồng…, thông qua bản quy ước mới sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển của thực tế.

,