Người họ Đỗ ở Phố Hiến

25/11/2007  Người họ Đỗ ở Phố Hiến  Dân gian có câu: “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố…