Họp Thường vụ của hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt nam bàn về một số việc quan trọng của dòng họ

Sáng 1.10.2023 tại Văn La, Văn Phú, Hà đông HĐHĐ(Đậu)VN đã tổ chức họp Thường vụ bàn về một số việc quan trọng của dòng họ, gồm:
1/ Thông báo việc ban hành quy định về quy chế tổ chức hoạt động của HĐHĐ(Đ)VN.
2/ Cho ý kiến vào nội dung về đề cương báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022; Đề cương đề án nhân sự cho Đại hội, nhiệm kỳ 2023- 2028; Đề cương báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2017- 2022.
3/Thống nhất thời gian, địa điểm họp Ban chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới để quyết định thời gian cụ thể để tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc, chuẩn bị cho nhiệm kỳ 4 (2023 – 2028)
Chủ tịch HĐHĐ(Đậu)VN Đỗ Văn Kiện chủ trì cuộc họp cùng với sự có mặt của 15/20 ủy viên Thường vụ của HĐHĐ(Đ)VN.
Nhiều ý kiến đã đóng góp, bổ sung cho 2 ₫ề cương Báo cáo tổng kết và đề cương nhân sự chuẩn bị cho Nhiệm kỳ 4 HĐHĐ(Đ) VN. Cuộc họp đã đi đến kết luận:
– Tạm thời thông qua quy chế sửa đổi của HĐHĐ(Đ)VN để lấy căn cứ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc HĐ( Đ)VN, dự kiến sẽ dc tổ chức vào cuối năm 2023. Sau Đại hội Quy chế sẽ được sửa đổi, hoàn thiện hơn.
– Giao ông Đỗ Văn Trắc, Phó Chủ tịch TT tiếp tục hoàn thiện, bổ sung Đề cương báo cáo Tổng kết của HĐ.
– Giao ông Đỗ Văn Hiên, Phó Chủ tịch TT tiếp tục hoàn thiện đề cương Nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc họ Đỗ ( Đâu)VN