Thông báo họp mặt lần thứ 23

Cả năm mới có một lần
Đỗ (Đậu) gặp mặt, thêm phần yêu nhau