Họ Đỗ An Tây

Họ Đỗ An Tây E-mail
27/01/2007

 Trong mấy năm qua, họ Đỗ An Tây, chi ở thành phố Hồ Chí Minh, của chúng tôi có làm mấy việc:

Trong mấy năm qua, họ Đỗ An Tây, chi ở thành phố Hồ Chí Minh, của chúng tôi có làm mấy việc:

– Xây mồ mả những người đã khuất trong dòng họ Đỗ An Tây.

– Xây nhà thờ họ Đỗ An Tây tại quê nhà.

– Làm gia phả tộc họ Đỗ An Tây.

Chúng tôi được biết Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam có làm phim tài liệu về họ Đỗ, tôi rất hoan nghênh và xin đăng ký mua về chiếu cho bà con họ tộc An Tây chúng tôi xem để biết về họ Đỗ toàn quốc, động viên mọi người phấn đấu rèn luyện để trở thành người họ Đỗ, công dân tốt của nước Việt Nam đổi mới.

(tin từ ông Đỗ Quang Viêm)- nguồn hodovietnam.vn