Quy chế hoạt động của BLLHĐ khu vực Phú Yên

Quy chế hoạt động của BLLHĐ khu vực Phú Yên E-mail
07/11/2009

– Căn cứ nội dung cuộc họp toàn thể BLLHĐVN Khu vực Phú Yên ngày22/03/2009 BLLHĐVN Khu vực Phú Yên giao cho Ban Thường trực (BTT) soạn thảo quy chế hoạt động, thông qua BLL trong cuộc họp kỳ đến (6/2009)

– Nội dung quy chế hoạt động gồm các nội dung sau:

1. Mục đích tôn chỉ hoạt động

2. Phương châm hoạt động

3. Tổ chức công tác

4. Công tác tài chính

Phần I : Mục đích tôn chỉ hoạt động

1. BLLHĐVN Khu vực Phú Yên là thành viên của BLLHĐVN (Hà Nội), nên BLLHĐVN Khu vực Phú Yên, lấy mục đích tôn chỉ của BLLHĐVN (Hà Nội) làm cơ sở hoạt động.

2. Ngoài nội dung mục đích tôn chỉ của BLLHĐVN (Hà Nội) BLLHĐVN Khu vực Phú Yên là tổ chức dòng họ ở cơ sở , gần gũi và trực tiếp các dòng họ nên quy trình hoạt động cần bổ sung thêm các nội dung như : Tổ chức khuyến học, khuyến tài, chúc thọ và vận động các dòng họ tham gia khuyến học, khuyến tài, chúc thọ tại dòng họ mình. Tổ chức thăm viếng người quá cố, vận động bà con họ Đỗ thực hiện nếp sống văn hoá trong cộng đồng dân cư nơi cư trú và trong dòng họ.

3. Nhiệm vụ của BLL và các thành viên là thông tin tuyên truyền mục đích tôn chỉ hoạt động của BLLHĐVN, quảng bá và sử dụng các sản phẩm của họ Đỗ phát hành đến các dòng họ và thành viên họ Đỗ “Đậu”, con dâu, con rể tích cực tham gia việc họ

Phần II : Phương châm hoạt động

1. BLLHĐVN khu vực phú Yên là một tổ chức dòng họ Đỗ “Đậu” tự nguyện quy tụ hoạt động trong khuôn khổ pháp lệnh tôn giáo, tín ngưỡng của Nhà nước, không lồng ghép các hoạt động khác ngoài việc họ.

2. Đối tượng tham gia thành viên BLLHĐVN khu vực Phú Yên là các dòng họ Đỗ “Đậu” đang định cư tại tỉnh Phú Yên và các cá nhân người họ Đỗ, dâu, rể có tâm huyết với họ Đỗ.

Phần III: Về tổ chức BLL:

1. BLLHĐVN Khu vực Phú Yên gồm đại diện các dòng họ, và các thành viên họ Đỗ có tâm huyết với tổ tiên tự nguyện tham gia, số lượng thành viên không hạn chế để thuận lợi cho việc điều hành việc họ. BLL cử ra một Ban Thường Trực (số lượng từ 9 đến 11 vị có khả năng hoạt động, giàu tâm huyết, cư trú gần nhau để tiện trao đổi việc họ)

2. BLLHĐVN Khu vực Phú Yên và các thành viên trong BLL và BTT làm việc theo hình thức tự nguyện, khi lớn tuổi hoặc có hoàn cảnh khó khăn không tham gia việc họ được nữa thì tiến cử người trong dòng họ mình thay thế, hoặc báo cáo cho BTT để tìm người thay thế.

3. 3 tháng họp BTT 1 lần, nội dung, thời gian, địa điểm do Trưởng ban chuẩn bị và thông báo cho các thành viên bằng điện thoại hoặc bằng giấy mời BTT. Một năm họp toàn thể bà con họ Đỗ một lần, vào ngày nghỉ để các thành viên có điều kiện tham gia đầy đủ.

4. Văn phòng BLL đặt tại 2 vị trí sau:

– Văn phòng 1 tại ông Đỗ Văn Trí – thôn 2, xã Hoà Vinh huyện Đông Hoà tỉnh Phú Yên . Điện thoại: 0914.090.786

– Văn phòng 2 tại nhà ông Đỗ Thành Đạt số nhà 224A Đường Trường Chinh TP. Tuy Hoà

Phần IV: Về tài chính hoạt động:

1. BLLHĐVN Khu vực Phú Yên là tổ chức dòng họ nên không quy định thu hội phí của các dòng họ và các thành viên, nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động BLL chủ yếu là do các dòng họ, các thành viên BLL, các mạnh thường quân tự nguyện đóng góp và hình thành 3 mục như sau;

a) Quỹ ủng hộ cho hoạt động BLL.

b) Quỹ đóng góp phục vụ cho công tác khuyến học, khuyến tài, mừng Thọ…

Trên đây là các nội dung định hướng cho công tác hoạt động của BLLHĐVN Khu vực Phú Yên và Ban Thường trực, yêu cầu các dòng họ và các thành viên BLL thực hiện để từng bước xây dựng dòng họ Đỗ tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, hoà cùng với các dòng họ trong cả nước, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong sự nghiệp xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp, hiện đại hoá, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

T/M TT BLLHĐ K.vực Phú Yên

Trưởng Ban

Đỗ Văn Trí

– Nguồn hodovietnam.vn