Hoạt động của TTBLL Họ Đỗ Việt Nam

E-mail
Một số công việc đã và đang làm trong quí II-2006:

1. Hoàn thiện danh sách các thành viên theo vần A, B, C. Kiểm tra lại số thành viên tham gia cho đến nay và xoá tên các vị  nhiều năm qua vì lý do này khác không còn liên hệ với ban liên lạc, hoặc không tham gia.

 Một số công việc đã và đang làm trong quí II năm 2006:

1. Hoàn thiện danh sách các thành viên theo vần A, B, C. Kiểm tra lại số thành viên tham gia cho đến nay và xoá tên các vị  nhiều năm qua vì lý do này khác không còn liên hệ với ban liên lạc, hoặc không tham gia. Thường trực BLL cảm ơn ông Đỗ Văn Thận đã ủng hộ, bỏ ra khá nhiều công sức, thời gian, giấy đánh máy, nhân bản (phôtô) giúp cho, không tính việc hoàn lại.

2. Triển khai một số việc:

+ Tìm hiểu học hỏi, nghiên cứu các điều cần thiết lập trang thông tin điện tử, thủ tục đăng ký, phương thức hoạt động, kinh phí, người làm và nguồn vốn ban đầu,…, để sớm lập trang thông tin điện tử (Website). Vốn bỏ ra ban đầu khá lớn, nhưng cố gắng tìm từ nguồn vốn khác và liên kết với các họ Bạn. Hoạt động thông tin điện tử không nhằm kinh doanh vụ lợi.

+ Làm dự án thực hiện xây dựng bộ phim tư liệu Họ Đỗ Việt Nam, nhiều tập, Có tư liệu, điều kiện và khả năng làm được đến đâu thì ra đến đó, đánh số từ tập I trở đi, đến n tập, không có định kỳ thời gian và cuối cùng. Bộ phim này hoàn toàn là phim tư liệu lịch sử và hoạt động của Họ Đỗ Việt Nam. Thực hiện bộ phim này có các vị: Đỗ Tòng và hai ông Đỗ Ngọc Liên, Đỗ Đình Dương chủ trì. Còn bộ phim đã xác định lâu nay do ông Đỗ Gia Bính, phó ban thường trực BLL chủ trì, vẫn tiếp tục thực hiện theo ý định trình tự bước đi đã đề ra.

3. Trao đổi góp ý giúp một số nơi chuẩn bị thành lập ban liên lạc khu vực như Quảng Nam – Đà Nẵng và một vài địa phương khác.

4. Ông Đỗ Nhật Văn và ông Đỗ Gia Bính,  phó trưởng ban thường trực  vào làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực đã có thư gửi giáo sư Trần Văn Giàu để lấy thêm tài liệu về gia tộc Đỗ – Tường, đại địa chủ, năm đời yêu nước và gặp con của cụ Đỗ Đình Thiện là gia tộc có công lớn tham gia cả hai ông bà và góp của cho sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong những lúc khó khăn, thời kỳ hoạt động bí mật và lúc đầu chính quyền cách mạng còn rất non yếu. Hai vị cũng đã làm việc với ban liên lạc họ Đỗ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi thông báo về nội dung, kết quả cuộc họp BLL Họ Đỗ Việt Nam ngày 26/3/2006 tại làng Giẽ Hạ.

Ông Đỗ Đình Tho, thành viên thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam vào nghỉ ở Nha Trang cũng đã trực tiếp đến làm việc với các vị trong ban vận động thành lập ban liên lạc khu vực Khánh Hoà về hoạt động của BLL Họ Đỗ Việt Nam nhất là những công việc sắp tới.

5. Thường trực BLL Họ Đỗ Việt Nam đã gửi  tặng các BLL Họ Đỗ Việt Nam khu vực lớn ở phía Nam và một số ban liên lạc khu vực khác đã tích cực ủng hộ vào quỹ hoạt động chung của BLL Họ Đỗ Việt Nam (như: ban liên lạc thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận; BLL khu vực Khánh Hoà; BLL khu vực Phú Yên; BLL khu vực Quảng Ngãi ; BLL khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng; BLL khu vực Đắc Lắc; BLL khu vực Móng Cái; BLL khu vực Quảng Hà) tài liệu, biểu trưng họ Đỗ Việt Nam một số ảnh ghi lại cuộc họp 26/3/2006, để các nơi đó làm lưu niệm lâu dài.

6. Thường trực BLL đã có điện, thư cảm ơn các họ: Đỗ Quang ở làng Giẽ; họ Đỗ ở Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định và điện thoại trực tiếp chào mừng cuộc họp của bà con họ Đỗ Quảng Nam – Đà Nẵng để chính thức thành lập BLL khu vực mình, bàn công việc hoạt động của các chi tộc mình.