CHÚC MỪNG NGÀY MỚI

CHÚC MỪNG NGÀY MỚI

CHÚC nhau biết rõ việc chính, tà

MỪNG nhau chuyên thiện, tránh ác ma

NGÀY đêm giữ gìn giới, định, tuệ

MỚI hết sinh tử, Niết bàn ra.

KINH PHÁP CÚ 292.

Việc đáng làm, không làm, Không đáng làm, lại làm,

Người ngạo mạn, phóng dật, Lậu hoặc ắt tăng trưởng.

GHI CHÚ Người không có chính kiến, không phân biệt được đâu là chính, đâu là tà, đâu là đáng làm, đâu là không đáng làm. Từ đó, ham lợi danh, tự gây khổ đau cho mình và chúng sinh. Bậc giác ngộ nhìn xa trông rộng, đã xa lìa danh lợi, công phu trong Bát chính đạo để nương về chân tâm thanh tịnh. Kính chúc quý vị có chính kiến, chính tư duy, chính niệm để nhất tâm trong thiện pháp, xa lìa ác pháp, triệt tiêu nghiệp báo, nhằm giác ngộ, giải thoát sinh tử cho mình và hết thảy chúng sinh. Mô Phật.