Hôm nay rằm tháng 7 lịch âm

Kỵ nhật Hương Vân Cái Bồ Tát

Con cháu Đỗ tộc cùng Nguyễn tộc

Bách gia trăm họ kính Phật Việt !