Chương trình hoạt động CLB Doanh Nhân Họ Đỗ Việt Nam

Chương trình hoạt động CLB

Doanh Nhân Họ Đỗ Việt Nam

Tại các Đại hội toàn thể thành viên CLB họp 3 năm 1 lần các thành viên CLB họp 3 năm 1 lần các thành viên CLB sẽ thông qua Phương hướng, Nhiệm vụ, kế hoạch hành động của từng nhiệm kỳ.

Tại Đại hội thành lập CLB, lần này các thành viên sáng lập sẽ thông qua chương trình hành động trong nhiệm kỳ trù bị 2 năm 2010/2011 với nội dung sau:

1- Ra mắt CLB tại cuộc gặp mặt toàn quốc lần thứ 13 họ Đỗ Việt Nam. ổn định Tổ chức- Bộ máy- Nhân sự của Văn phòng và Ban chủ nhiệm lâm thời.

2- Ban hành các Quy chế, Quy định, Xây dựng nề nếp hoạt động.

3- Phát triển cấp tốc các thành viên.

4- Nâng cấp trang WEB, Bản tin việc họ Đỗ Việt Nam và phát hành nội bộ Bản tin Doanh nhân họ Đỗ Việt Nam.

5- Tổ chức 1 lần hội thảo chuyên đề, 1 lần Hội chợ triển lãm, 1 tour du lịch trong nước, 1 tour du lịch quốc tế, 6 tháng 1 lần giao lưu các thành viên.

6- Huy động tối đa mọi nguồn lực giải quyết xong chủ quyền đất đai, giấy phép xây dựng Mộ tổ và Nhà thờ toàn dòng họ và để chuyển giao cho Ban điều hành CLB nhiệm kỳ thứ I 2012/2014, khởi công và hoàn thành xây dựng công trình.

7- Thành lập Quỹ Doanh nhân họ Đỗ và Trung tâm Vườn Ươm Doanh nhân họ Đỗ, đưa các đơn vị này vào hoạt động.

Thành lập thí điểm một vài doanh nghiệp học Đỗ do Doanh nhân họ Đỗ sáng lập và làm chủ Doanh nghiệp.

8- Huy động các Doanh nhân họ Đỗ góp cổ phần mua lại công ty chế biến gỗ tại CHĐCN Lào do Doanh nhân họ Đỗ sáng lập và đang điều hành, khai thác Lâm sản cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ Việt Nam và xuất khẩu tạo vốn cho CLB.

9- Tổng kết hoạt động 2 năm trù bị, chuẩn bị đầy đủ về vật chất và tinh thần, nội dung và nhân sự để tổ chức thành công Đại hội toàn thể thành viên lần thứ 1 nhiệm kỳ 2012-2014 trước lần gặp gỡ toàn quốc lần thứ 15 vào mùa xuân năm Nhâm thìn 2012.

10- Lập quỹ Hỗ trợ “Thiện Tâm” và quỹ khuyến học HĐVN để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học giỏi.

 

Ban liên lạc Toàn quốc các dòng họ VNBan liên lạc họ Đỗ Việt NamSố: 011BLL/2009/QĐ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

Quyết định

Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hànhCâu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt NamBan Liên lạc Họ Đỗ Việt Nam

– Căn cứ Luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về hoạt động của các CLB.

– Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam.

– Căn cứ vào Biên bản Đại hội thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt Nam họp ngày 27/12/2009.

– Xét Năng lực và Phẩm chất của cán bộ.

– Theo đề nghị của ông Tổng thư ký, Phó ban thường trực Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam.

Quyết định

Điều 1: Nay bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt Nam và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành như sau:

  1. Ông Đỗ Hùng Chiến, Kỹ sư máy tính, Cố vấn cao cấp Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, Phó ban chuyên trách BLL HĐVN làm nhiệm vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ, phụ trách chung và công tác Tổ chức nhân sự, là Đại diện pháp nhân, Chủ tài khoản của Câu lạc bộ.
  2. Ông Đỗ Văn Phương, Kỹ sư Lâm nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lâm trường Bắc Hà, Đắc Lắc làm nhiệm vụ Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng Câu lạc bộ.
  3. Ông Đỗ Hưng, Cử nhân tài chính Kế toán Phỏ tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại và Xuất khẩu lao động làm nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách công tác Thành viên và Đào tạo của Câu lạc bộ.
  4. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Kỹ sư xây dựng, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tây Bắc làm nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách công tác Đầu tư xây dựng của Câu lạc bộ.
  5. Ông Đỗ Ngọc Hoài, Kỹ sư Kinh tế, Giám đốc Công ty TNHH Hoài Phú làm nhiệm vụ, Uỷ viên ban Chủ nhiệm CLB, phụ trách công tác Tài chính của Câu lạc bộ.
  6. Ông Đỗ Hoàng Tuấn, Kỹ sư Thông tin, Giám đốc Công ty Quảng cáo Truyền thông T&T, làm nhiệm vụ Uỷ viên ban chủ nhiệm CLB, phụ trách công tác Truyền thông của CLB.
  7. Ông Đỗ Văn Dũng- sinh 1950- Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Việt Nhật phụ trách công tác đối ngoại và xuất khẩu lao động.

Điều 2: Các thành viên Ban điều hành CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, Quản lý và Điều hành mọi hoạt động của CLB theo đúng quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động CLB Doanh nhân Họ Đỗ Việt Nam ban hành ngày 27/12/2009 và thực hiện thành công 10 nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2011 đã được thông qua tại Đại hội Thành lập CLB họp ngày 27/12/2009.Ban điều hành CLB quyết định bỏ nhiệm kỳ này hoạt động trong nhiệm kỳ 2 năm từ 2/1/2010 cho đến khi tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 1 (2010-2014) bàn ra Ban điều hành mới của CLB.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Ban liên lạc họ Đỗ Việt Nam và các Ông (Bà) thành viên Ban điều hành CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt Nam có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:– Như điều 3;– Ban liên lạc Toàn quốc các dòng họ VN (để báo cáo)– Lưu VP Ban liên lạc– Lưu VP CLB TM BLL Họ Đỗ VN

Trưởng ban

Đã ký Đỗ Ngọc Liên