Thông báo thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam

Thông báo thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam

01/03/2010

THÔNG BÁO

CỦA TT BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỖ VIỆT NAM

Triệu tập Đại hội Trù bị thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ Việt nam

Kính gửi:

–  Các Quý Ông, Bà Cố vấn và thành viên Ban liên lạc tòan quốc họ Đỗ Việt nam

–  Các Quý Ông, Bà thành viên sáng lập CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam. 

Thực hiện chủ trương của Ban liên lạc toàn quốc họ Đỗ Việt nam về việc thành lập các CLB trực thuộc, ngày 15 tháng 12 năm 2009, Trưởng ban liên lạc họ Đỗ đã ban hành Quyết định 010/BLL/2009/QĐ thành lập CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam.

Để CLB này đi vào hoạt động ngay từ đầu năm 2010, ra mắt tại cuộc gặp mặt thường niên lần thứ 13 của tòan Dòng họ đầu xuân Canh Dần, Trưởng ban liên lạc họ Đỗ Việt nam quyết định triệu tập Đại hội Trù bị Thành lập CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam với nội dung sau:

1.      Địa điểm: Công ty Du lịch Xanh Lăng CôNhà số 12B, lô số 13B, đường Trung Yên 11, khu đô thị Trung Yên, Cầu giấy, Hà nội.

2.      Thời gian: Chủ nhật ngày 27/12/2009 từ 9h đến 13h.

3.      Nội dung:

a.       Thông qua Tuyên ngôn Thành lập CLB.

b.      Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB

c.      Thông qua Chương trình hoạt động của CLB nhiệm kỳ 2010/2011.

d.      Bầu ban Điều hành lâm thời của CLB.

e.      Thông qua danh sách thành viên Hội đồng cố vấn.

f.       Quyết định mức phí tham gia và phí hoạt động thường niên.

4.      Chương trình Đại hội (kèm theo)

Xin kèm theo thông báo này bộ tài liệu Dự thảo các văn kiện có liên quan để Quý vị xem trước tiện tham gia thảo luận, đóng góp tại Đại hội.Ban liên lạc họ Đỗ Việt nam tòan quốc xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị đại biểu đến dự họp Đại hội thành lập CLB Doanh nhân họ Đỗ Việt nam đầy đủ, đúng giờ đóng góp quý báu vào sự thành công của Đại hội. Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội.Xin trân trọng cám ơn.

         Nơi nhận: 

-Như trên;         

– Hội người cao tuổi VN( để b/cáo);

 – Lưu VP Ban liên lạc.

 

 TM Ban liên lạc HĐVN

Trưởng ban Đã ký 

Đỗ Ngọc Liên