Trích BÁO CAÓ HOẠT ĐỘNG Của BLL họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh

Trích BÁO CAÓ HOẠT ĐỘNG

Của BLL họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh

Kính thưa quí vị!

Báo cáo này về bố cục không phải như là báo cáo tổng kết của cơ quan hành chính hoặc của tổ chức chính trị xã hội, vì BLL họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh là tổ chức hoạt động tự tâm, tự nguyện, đồng lòng, đồng thuận không mang tính quyền lực hoặc là cấp trên đối với chi họ Đậu trong khu vực. Phương pháp hoạt động của BLL là mang tính chất tuyên truyền vận động làm cho an hem con cháu trong họ Đậu ta thấy tốt, đẹp và phù hợp thì làm, thì thực hiện; BLL không trực tiếp làm thay, BLL không phảI bộ máy ra chỉ thị, mệnh lệnh và càng không có một điều kiện về tài chính nào để đảm bảo thực hiện mục tiêu tuyên truyền vận động hay các hướng dẫn đó.

Kính thưa quí vị !

Ban liên lạc họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh được thành lập từ tháng 5/1988.Buổi đầu vào tháng 5 năm 1988, các cụ cao niên của các chi họ Đậu ở huyện diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Thành phố Vinh họp bàn việc tổ chức đoàn kết xây dựng việc họ Đậu nhưng chưa đI đến ngã ngũ theo mô hình nào. Đến năm 1988 cũng các cụ địa phương trên và có mời thêm các cụ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Thanh Chương, Nghi Xuân tổ chức tại nhà thờ chi họ Đậu Doãn ở thành phố Vinh. Cuộc họp nhất trí lấy tên là Hội đồng gia tộc họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh và bên cạnh HĐGT bầu các cụ cao niên biết đọc và viết chữ Hán Nôm vào Hội đồng cố vấn. Mục tiêu hoạt động ban đầu do Hộ đồng gia tộc họ Đâu đề ra là nhằm tìm hiểu gia phổ và từ đó chắp nối các chi họ để tìm ra chi trên nhành dưới anh em trong họ- Khiến gọi các chi họ tìm và viết phả sử của chi họ mình- Động viên các chi họ có điều kiện tổ chức xây dung nhà thờ, từ đường dòng họ để qui tụ, đoàn kết anh em con cháu, giữ gìn gia giáo tổ tông- bàn và tìm để đi đến thống nhất chung phương pháp tổ chức cúng kính trong các dịp lễ tế, kị giỗ tổ để làm sao cho giữa thế hệ trước và lớp trẻ hiện đại sau này chấp nhận được… Sau cuộc họp lịch sử ấy thì Hội đồng gia tộc họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh hằng năm hoặc vài năm tổ chức sinh hoạt một lần.

Điểm đáng chú ý là Hội đồng gia tộc họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh lúc mới thành lập đã gặp được thời cơ thuận lợi, nhờ đường lối thuận lợi của Đảng và Nhà nước đã có chủ trương tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc ( mà trong sâu thẳm của nền văn hóa dân tộc là văn hóa dòng họ, hay nói cách khác văn hóa dòng họ là sức sống, là hạt nhân của văn hóa dân tộc. Điểm này khác với các nước Âu, Mỹ và ngay cả với Trung Quốc họ rất chú trọng, coi trọng về gia đình. Còn dân tộc Việt Nam vấn đề gia đình được gắn rất mật thiết với dòng họ…)

Kính thưa quí vị!

Việc tổ chức thành lập hội đồng gia tộc như làn gió mát lành, kêu gọi được nhiều chi họ sưu tầm và biên soạn, chấp mối gia phả, nhiều chi họ Đậu trong khu vực đã tiến hành tu bổ, xây dựng nhà thờ, từ đường, quan tâm tu bổ mồ mả tổ tiên chủa chi họ khang trang đẹp đẽ.

Bẩy năm, sau khi ra đời với tên gọi và vai trò Hội đồng gia tộc họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh  đã hoàn thành sứ mệnh nhưng không còn thích hợp nữa. vì chính ngay tên HĐGT đã thấy rõ phần khó khăn, hạn chế bởi điều kiện, hoàn cảnh, địa lý thực tế không thể nào đạt được yêu cầu phân biệt chi trên nhành dưới rành mạch rõ ràng, thói thường mọi khi không thể thực hiện được kế hoạch đã đề ra người ta dễ chán nản rồi từ chán nản sớm muộn sẽ tan giã, hoặc có thể đi đến bất đồng anh em. Hòa trong su thế hoạt động của cộng đồng các dòng họ, BLL họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh đã ra đời vừa mang tính kế thừa và đổi mới từ vai trò HĐGT+HĐCV dẫn đi đến BLL họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh là tất yếu. BLL có con dấu để hoạt động đối nội, đối ngoại của mình. Cho đến nay BLL đã đi tìm hiểu được 129 chi họ, dòng họ Đậu trong 02 tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh….

TM/BLL họ Đậu khu vực Nghệ Tĩnh

KT trưởng ban- phó ban-thư ký

Luật sư Đậu Công Tuệ- Nguồn hodovietnam.vn