Chương trình ngày lễ gặp mặt truyền thống Họ Đỗ (Đậu) VN lần thứ 24.

c