Họ Đỗ (đậu) huyện Chương mỹ họp mặt truyền thống lần thứ 18 xuân 2023. Tại thôn Trại xã Tốt Động.