Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam họp chuẩn bị cho ĐH đại biểu HĐ họ Đỗ (Đậu) VN

Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam họp chuẩn bị cho ĐH đại biểu HĐ họ Đỗ (Đậu) VN
(HĐVN) – Sáng 5/9/2022 tại Văn La, Hà Đông Thường trực HĐHĐ(Đ)VN đã họp mở rộng, tập trung về việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu HĐ họ Đỗ (Đậu) VN, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2022, đầu năm 2023.
Cuộc họp đã đề cập tới những vấn đề quan trọng cho việc chuẩn bị Đại hội như: Thành lập Ban tổ chức Đại hội; Thành lập các tiểu ban; Dự tính thành phần, danh sách Đại biểu; Chuẩn bị nội dung văn kiện, đề án nhân sự và chương trình Đại hội; dự kiến thời gian và địa điểm để tổ chức Đại hội.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐHĐ(Đ) Việt Nam kết luận:
– Khẩn trương ổn định nhân sự tại các tiểu ban, trong đó hai tiểu ban quan trọng nhất của Đại Hội là ban Văn Kiện và ban Nhân sự. Trước mắt, trong tháng 9/2022 Văn phòng phải khẩn trương soạn thảo nội dung quyết định Thành lập BTC cho Đại hội; Các Tiểu ban phục vụ cho ĐH cần khẩn trương báo cáo danh sách nhân sự chính thức về văn phòng trước trung tuần tháng 10/2022. Dự kiến quy mô của ĐH Đại biểu toàn quốc HĐ họ Đỗ (Đậu) VN sẽ có khoảng 300 người.
Quang Do