Hội nghị của Ban Truyền thông họ Đỗ ( Đậu) VN

(HĐVN)- Sau 1 ngày làm việc liên tục, với tỉnh thần trách nhiệm cao, Hội nghị của Ban Truyền thông họ Đỗ ( Đậu) VN tại TP. Đà Lạt đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã nhấn mạnh tới vai trò của truyền thông, tổ chức sự kiện, thông qua Quy chế dự thảo, danh sách nhân sự của Ban, thông qua kế hoạch định đào tạo, đồng thời đề ra phương hướng, mục đích phát triển Bạn Truyền thông trong quá trình giúp dòng họ phát triển…

(HĐVN)- Sau 1 ngày làm việc liên tục, với tỉnh thần trách nhiệm cao, Hội nghị của Ban Truyền thông họ Đỗ ( Đậu) VN tại TP. Đà Lạt đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã nhấn mạnh tới vai trò của truyền thông, tổ chức sự kiện, thông qua Quy chế dự thảo, danh sách nhân sự của Ban, thông qua kế hoạch định đào tạo, đồng thời đề ra phương hướng, mục đích phát triển Bạn Truyền thông trong quá trình giúp dòng họ phát triển…