SỐ TÀI KHOẢN CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

THÔNG BÁO SỐ TÀI KHOẢN CỦA ĐỒNG  HỌ ĐỖ VIỆT NAM

Ngân Thương mại cổ phần Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh

(HDBank) chi nhánh Hà Nội. Phòng giao dịch Linh Đàm.

Tên tài khoản (Account name) :  Đỗ Văn Kiện,  Đỗ Trọng Khiêm

Số tài khoản (Account  number): 042704070686868

Tài khoản ngoại tệ

Tên tài khoản (Account name) :

Số tài khoản (Account  number) :