NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ ĐÂU) tp HỒ CHÍ MINH & PHÍA NAM

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM.

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM & PHÍA NAM

—–***—–

                        Tp.HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN

KIÊM NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG

      Hôm nay, hồi 20h ngày 13 tháng 12 năm 2015, tại 121/29 đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, Tp.HCM đã khai mạc cuộc họp Hội Đồng họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía Nam.

   – Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Văn Trắc – Chủ tịch HĐ.

   – Thư ký cuộc họp    : Ông Đỗ Văn Yên  – Tổng thư ký HĐ.

   – Số thành viên được mời họp: 29 vị trong đó 19 vi Hội Đồng và 10 vị gồm trưởng Ban, phó Ban và ủy viên các Ban trực thuộc Hội Đồng.

   Sau đây Hội Đồng họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía Nam gọi tắt là Hội Đồng.

   NỘI DUNG HỌP:

   Chủ Tịch Đỗ VănTrắc phát biểu khai mạc và toàn thể các thành viên dự họp cùng nghe điện thoại chia sẻ của Tổng thư ký Hội Đồng Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam Đỗ Đình Dương.

   1/ Công bố quyết định bổ sung nhân sự của chủ tịch HĐ Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và quyết định thành lập 7 Ban của chủ tịch HĐHĐ Tp.HCM & Phía nam.

   Ông Đỗ Văn Yên – Tổng thư ký đọc quyết định.

   Tổng kết lại danh sách Hội Đồng đến 13/12/2015 gồm 19 vị (có danh sách kèm theo)

   2/ Báo cáo kết quả công tác bàn giao Hội Đồng.

   Ông Đậu Hồng Lạc – Phó chủ tịch thường trực Hội Đồng đọc biên bản bàn giao Hội Đồng do ông Đỗ Văn Trắc, ông Đỗ Văn Dũng, ông Đậu Hồng Lạc và ông Đỗ Ngọc Khánh cùng ký tên.

   3/ Báo cáo dự thảo quy chế và phương hướng hoạt động của các Ban trực thuộc Hội Đồng:

   – Ông Đậu Hồng Lạc đọc bản dự thảo “Quy chế hoạt động Ban tài chính”

   – Ông Đỗ Duy Chinh đọc bản dự thảo “Quy chế hoạt động Ban nghi lễ”

   – Ông Đỗ Hữu Huỳnh đọc bản dự thảo “Quy chế hoạt động Ban vận động quỹ xóa đói giảm nghèo”

   4/ Báo cáo văn bản kính gửi công ty SACOM đề nghị nhượng lại đất cho dòng họ để xây dựng nhà thờ, tổng diện tích đất là 10.000 m2 (mười nghìn mét vuông).

   Ông Đỗ Văn Trắc – Chủ tịch Hội Đồng đọc văn bản.

   Ông Đỗ Văn Yên – Tổng thư ký soạn thảo văn bản.

   5/ Báo cáo dự thảo góp ý kiến bản “Quy chế Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam”.

      Ông Đỗ Văn Trắc – Chủ tịch Hội Đồng đọc tóm tắt quy chế và ý kiến đóng góp với Hội Đồng  Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

   6/ Ý kiến các thành viên cuộc họp:

   – Cần bàn giao thêm email Hội Đồng.

   – Các bản dự thảo quy chế hoạt động và phương hướng của các Ban trực thuộc Hội Đồng cần chỉnh sửa lại để thuận với Tộc ước họ Đỗ Việt Nam và các nghị quyết của Hội Đồng.

   – Các ý kiến khác về việc soạn thư ngỏ kêu gọi bà con đóng góp gây quỹ mua đất, in Sổ Vàng Công Đức, Sổ Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo…..

   – Đề nghị Hội Đồng cho mỗi thành viên đóng góp 4.000.000đ để có quỹ hoạt động

   Căn cứ nội dung cuộc họp và ý kiến của các thành viên, Hội Đồng Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

   1/ Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả công tác bàn giao Hội Đồng và văn bản kính gửi công ty SACOM đề nghị nhượng lại đất cho dòng họ xây dựng nhà thờ để các vị HĐ cùng ký tên.

   2/ Mỗi thành viên Hội Đồng tự nguyện đóng góp 4.000.000đ/người, số tiền này dùng vào việc chi cho hoạt động của Hội Đồng hiện tại và các phong trào của bà con dòng tộc Tp.HCM & Phía nam.

   3/ Các vị trưởng, phó Ban tiếp tục nghiên cứu Tộc ước Họ Đỗ Việt Nam, các nghị quyết Hội Đồng Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam để chỉnh sửa bản ‘Quy chế hoạt động và phương hướng của các Ban trực thuộc HĐ”, trong cuộc họp tới sẽ đọc để Hội Đồng góp ý kiến, thông qua và ban hành.

   4/ Phân công ông Đỗ Quang Minh soạn thư ngỏ kêu gọi bà con đóng góp gây quỹ mua đất, in Sổ Vàng Công Đức, Sổ Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo và nhận bàn giao email Hội Đồng từ ông Đỗ Ngọc Khánh.

   5/ Chủ tịch HĐ chủ trì cùng Tổng thư ký và ông Đỗ Quang Minh hoàn thiện bản góp ý kiến “Quy chế Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam”.

   Hội Đồng nhất trí thông qua nghị quyết. Cuộc họp kết thúc 22h30 cùng ngày

CHỦ TỊCH HĐ – CHỦ TỌA                    TỔNG THƯ KÝ 

             Đỗ Văn Trắc                                     Đỗ Văn Yên