Lễ Khánh Thành XD.Tôn Tạo Mộ Tổ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam -22-12-2019