Họ Đỗ Hành Thiện Nam Định tổ chức lễ truy điệu liệt sỹ

Bà con Họ Đỗ Hành Thiện Nam Định tổ chức lễ truy điệu liệt sỹ Đỗ…